Historia Zespołu Szkół Samochodowych

Historia Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie sięga 1955 roku.
Przez 69 lat szkoła przechodziła różne przeobrażenia organizacyjne i strukturalne (zmiany siedziby, dyrektorów i liczne reformy edukacyjne). Jedynym, niezmiennym elementem pozostaje nadal określenie „Samochodówka”. Mimo że jest to określenie kolokwialne, to zawsze jednoznacznie identyfikuje naszą szkołę.

2019

Podpisanie umowy partnerskiej z firmą GOC Harley-Davidson

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy szkołą a lokalnym przedstawicielem Harley-Davidson.

1 września 2014

Reforma systemu edukacji

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2017 r. 4-letnie technikum i 3- letnia zasadnicza szkoła zawodowa ulega przekształceniu.
Na 5- letnie technikum i 3- letnią szkołę branżową I stopnia oraz 2- letnią szkołę branżową II stopnia.

10 października 2015

Jubileusz 60-lecia

Uroczystości związane z jubileuszem 60–lecia Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie, rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele p.w. Świętego Józefa na Staromieściu, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Białogłowski. We Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, emerytowani i obecni nauczyciele, absolwenci, uczniowie i ich rodzice. Uroczystości towarzyszył sztandar szkoły oraz oddział ”Strzelca”.
Uroczysta gala jubileuszowa miała miejsce w budynku szkoły przy ul. Warszawskiej 26a, gdzie powitano licznie przybyłych gości, przedstawicieli świata polityki, nauki, kościoła i wojska z regionu oraz wybitnych absolwentów naszej szkoły.
Po oficjalnych przemówieniach oraz programie artystycznym zaproszeni goście i absolwenci, zwiedzając szkołę i warsztaty „SAWAS” z sentymentem wspominali szkolne historie i wymieniali się uwagami na temat zmian, jakie zaszły w szkole przez ostatnie 60 lat.
W odnowionej z tej okazji świetlicy czekał na gości bufet ze smacznymi przekąskami i przystawkami.
Uroczystościom towarzyszyła również wystawa nowoczesnych i zabytkowych pojazdów.
Na koniec na parking szkolny podjechał czerwony „ogórek”, który odwiózł gości pod Hotel Rzeszów, gdzie odbywało się spotkanie towarzyskie połączone z Balem Absolwenta.

1 września 2014

Zbigniew Pinkowski (2007-obecnie)

W styczniu 2007 dyrektor Henryk Wolicki awansował na stanowisko wiceprezydenta Rzeszowa, a od nowego roku szkolnego w fotelu dyrektora ZSS zasiadł pan Zbigniew Pinkowski. 
Za jego kadencji szkoła nawiązała współpracę z firmą Mercedes Benz w Warszawie i w 2009 roku utworzona została pierwsza klasa autorska pod patronatem Mercedesa, której uczniowie odbywają praktyki w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.
W roku 2012, szkoła nawiązała współpracę z Jednostką Wojskową i był to początek nowej klasy patronackiej o nachyleniu  wojskowym, która przygotowuje uczniów do służb mundurowych.
Od 2014 roku powstały nowe klasy pod patronatem firmy Audi-Volkswagen: technik pojazdów samochodowych i mechanik samochodowy. Wybrani uczniowie odbywają praktyki w serwisie Auto Rud i mają dostęp do najnowszych modeli samochodów.
W celu podnoszenia jakości kształcenia i zachęcanie młodzieży do kontynuowania nauki na wyższym poziomie, w 2015 roku została nawiązana współpraca z Wojskową Akademią Techniczną, dzięki której nasi uczniowie mogą brać udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich.
Dzięki realizacji projektów unijnych szkoła zmodernizowała wyposażenie swoich pracowni, a uczniowie mieli szansę na realizację zagranicznych praktyk i staży zawodowych.

2005

Obchody 50-lecia

Obchody 50-lecia Zespołu Szkół Samochodowych były bardzo uroczyste.
Rozpoczęte zostały Mszą Świętą w Kościele Świętego Józefa na Staromieściu, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Górny. Poświęcony został również nowy sztandar szkoły ufundowany przez absolwentów.
Po zakończeniu Mszy świętej wszyscy zgromadzeni w kościele uczniowie, absolwenci, goście honorowi, wśród których znaleźli się m.in. pan Tadeusz Ferenc- Prezydent Miasta Rzeszowa, pan Stanisław Rusznica- Podkarpacki Kurator Oświaty, pan Franciszek Woś, pan Jan Burek- członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, udali się uroczystym pochodem w kierunku szkoły. W holu wejściowym została odsłonięta pamiątkowa tablica.
Oficjalna część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej.
Podczas uroczystości wielu naszych absolwentów i nauczycieli otrzymało odznaczenia takie jak: Medale Komisji Edukacji Narodowej, Brązowe Krzyże Zasługi, złote odznaki za zasługi dla PKS oraz medale okolicznościowe 50-lecia Zespołu Szkół Samochodowych.
Goście i absolwenci mieli możliwość obejrzenia wystawy prezentującej dorobek szkoły oraz okazję do wspomnień i spotkań z dawnymi przyjaciółmi. Obchody zakończyło uroczyste przyjęcie na Politechnice Rzeszowskiej.

1997

Henryk Wolicki (1997-2007)

W roku 1997 w wyniku konkursu stanowisko dyrektora objął pan Henryk Wolicki, dotychczasowy zastępca dyrektora, a wcześniej kierownik warsztatów.
Dało się odczuć skutki niżu demograficznego, w ramach reorganizacji szkoła utraciła internat, a warsztaty zostały wcielone pod zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego.
Mimo trudnych czasów dyrektor starał się pozyskiwać środki na remonty szkoły od sojuszników i sponsorów.
W 1999 roku została utworzona pracownia komputerowa i dokupiono pomoce audiowizualne.
Rok 2005, to czas wprowadzenia kolejnej reformy i Nowej matury.

1990

Jerzy Chmiel (1990-1997)

Po rezygnacji Zbigniewa Cebuli w 1990 roku dyrektorem zostaje Jerzy Chmiel.
Kolejne lata pracy szkoły, to liczne zmiany przepisów regulujących życie szkoły. Zawieszono egzaminy wstępne do technikum, wprowadzono kodowanie pisemnych prac maturalnych oraz zmiany nazewnictwa i skali ocen.
W 1990 roku powstał w szkole sklepik szkolny.

1985

Zygmunt Cebula (1985-1990)

Od 1985 roku obowiązki dyrektora przejął pan Zygmunt Cebula. W ciągu 5 lat jego urzędowania podjęte zostały prace inwestycyjne, podłączono szkołę do ciepłowni miejskiej, likwidując kotłownię.
Podjęto inicjatywę realizacji praktyk miesięcznych przez uczniów technikum w FSO w Bielsku-Białej oraz nawiązano kontakty ze szkołą w Stuttgarcie w Niemczech.
Wraz z narodzinami III Rzeczpospolitej wprowadzono w 1989 roku naukę religii w szkole i obok uzupełnionego o koronę godła zawieszono krzyże.

1975

Zmiana nazwy szkoły

W 1975 Kurator Oświaty i Wychowania zmienił nazwę na obowiązującą do dziś – Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie.
Ze względu na dużą popularność zawodu i wyż demograficzny, w niektórych latach szkoła liczyła 56 oddziałów i uczęszczało do niej ok. 20000 uczniów, a nauka odbywała się na dwie zmiany.
Po 1980 roku w szkole „powiało nowym”, powstał NSZZ „Solidarność”, nastąpiły zmiany w siatkach godzin, zmieniono wykaz lektur.

1974

Zbigniew Mazur (1974-1985)

W 1974 roku wszystkie typy szkół połączone zostały w Zespół Szkół Zawodowych nr 3.
W tym samym roku zarządzanie nad szkołą przejął pan Zbigniew Mazur. Przez 11 lat jego administrowania w szkole zaszły różne zmiany. Nauka w technikum na podbudowie szkoły podstawowej trwała 5 lat. Oprócz dotychczasowych kierunków nauczania uruchomiono Zasadniczą Szkołę Samochodową dla Pracujących, która przygotowywała wykwalifikowanych pracowników w zawodach: mechanik, kierowca, elektromechanik i blacharz karoseryjny.

1970

Jubileusz 15-lecia,
nadanie szkole imienia Obrońców Westerplatte

W 1970 roku z okazji obchodów 15-lecia, z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego i zakładów opiekuńczych ufundowano sztandar, a Kurator Okręgu Szkolnego nadał Technikum Samochodowemu imię Obrońców Westerplatte.

1968

Zmiana siedziby

Od 1 września 1968 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowych obiektach przy ul. Nowotki 26a (obecnie ul. Warszawska).
Stworzone zostały w pełni wyposażone klasopracownie: technologii ogólnej, technologii obsługi i naprawy, silników, podwozi i nadwozi, elektrotechniki samochodowej, przepisów ruchu drogowego, rysunku technicznego oraz pracownię samochodową z trenażerami i stanowiskami do ćwiczeń.

1959

Klemens Jabłoński (1959-1974)

Kolejnym dyrektorem został w 1959 roku pan Klemens Janicki, wybitny specjalista w branży samochodowej. Kierował szkołą przez 15 lat, aż do przejścia na emeryturę.
W tym czasie poszerzył ofertę edukacyjną o:
 3-letnią zasadniczą szkołę samochodową
 3-letnie technikum po zasadniczej szkole zawodowej
Podjął trud budowy nowych obiektów: szkoły, warsztatów, stacji obsługi i internatu.
W 1967 roku do użytku oddano warsztaty, stację obsługi i internat na 200 wychowanków.

1955

Powstanie szkoły

Otwarcie średniej zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej techników samochodowych podyktowane było potrzebami rozwijającego się gospodarczo nowego województwa rzeszowskiego oraz powstawaniem licznych zakładów pracy, a co za tym idzie, rozwojem transportu drogowego. Oprócz kierowców potrzebni byli fachowcy do obsługi bazy i naprawy taboru samochodowego.
Po kilkumiesięcznych staraniach prowadzonych przez pana Jana Buczka (kierownika Ośrodka Szkolenia Zawodowego Kierowców w Rzeszowie) ogłoszono „Wpisy dla dziewcząt i chłopców” do Technikum Samochodowego.
Po złożeniu przez uczniów egzaminu wstępnego ze wszystkich przedmiotów stanowiących materiał nauczania klas niższych dokonano naboru do 2 oddziałów:
 4-letniego Technikum Samochodowego dla młodzieży po 7 klasie na wydział „Remont i obsługa samochodów” oraz „Eksploatacja samochodów”
 5-letniego Technikum Samochodowego dla pracujących w transporcie na wydział „Remonty samochodów”
Pierwszego września 1955 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność w budynku i hali warsztatowej przy ul. Hoffmanowej 5.

Call Now Button Skip to content