Akcja rekrutacja 2024/25

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
rozpocznie się 13 maja 2024 r. Zapoznaj się harmonogramem i wpisz ważne daty do swojego kalendarza.

Jak wybrać idealną szkołę?

Dołącz do nas już dziś i zacznij budować swoją drogę do sukcesu!

Jak zostać uczniem Zespołu Szkół Samochodowych?

Jak dostać się do Zespołu Szkół Samochodowych w kilku prostych krokach?
Dołącz do nas już dziś i zacznij budować swoją drogę do sukcesu!

 • Wybierz przyszłościowy zawód

  Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz kierunek, który pozwoli ci zdobyć specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności.

 • Weź udział w szkoleniu

  Zapoznaj się z elektronicznym systemem rekrutacyjnym i weź udział w bezpłatnym webinarium w ramach cyklu Akcja Rekrutacja 2024: Co należy robić, aby dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej? i dowiedz się, jak korzystać z systemu elektronicznej rekrutacji, jak założyć konto i złożyć wniosek do szkoły.

 • Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji

  Nie zapomnij o ważnych datach

 • Przeczytaj regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

  Zapoznaj się z punktacją i przedmiotami, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

 • Przygotuj dokumenty i zgłoś kandydaturę

  Zaloguj się do sytemu i pobierz Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej generowane przez system do naboru elektronicznego www.rzeszowprojekt.edu.com.pl w zakładce Kanał Kandydata. Pobierz druk formularza, wypełnij wszystkie jego pola i podpisz je wraz z rodzicami ( opiekunami prawnymi). Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Kartę zdrowia. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (skierowanie otrzymuje w szkole ponadpodstawowej). Dwa zdjęcia podpisane na odwrocie. Inne zaświadczenia, dyplomy.

 • Prześlij wniosek do szkoły

  Podpisany wniosek prześlij do szkoły mailowo lub dostarcz osobiście do Sekretariatu uczniowskiego.

 • Wykonaj badania medycyny pracy

  Odbierz z Sekretariatu ZSS skierowanie na badania medycyny pracy i zarezerwuj termin badania lekarskiego w wybranej placówce z listy.

 • Dostarcz wymagane dokumenty

  Zebrane, podpisane przez rodziców dokumenty oraz świadectwa i certyfikaty zebrane w teczce dostarcz do sekretariatu uczniowskiego szkoły.

Harmonogram rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2024/2025.

Złożenie wniosku o przyjęcie

od 13.05.2024 r.
do 14.06.2024 r.
do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

Dostarczenie świadectw i zaświadczeń

od 21 czerwca 2024 r. do 08 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o kopię  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Publikacja listy kandydatów

do 16.07.2024 r. 
do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Wykonanie badań medycyny pracy

od 16.07.2024 r.
do 18.07.2024 r do godz. 14.00

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe przyniesienie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.*

Dostarczenie oryginałów dokumentów

od 16.07.2024 r.
do 18.07.2024 r do godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.* 

Ogłoszenie wyników rekrutacji

19.07.2024 r.
do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

UWAGA!

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2024 r. do godz. 14.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2024 r.
Nieprzedłożenie do 24 września 2024 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
Call Now Button Skip to content