Ładowanie Wydarzenia

Informacje dla maturzystów!

WYNIKI!

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach od 5 lipca 2021 r. w godz. 800-1430 w sekretariacie szkoły.

SPOSOBY WYRAŻANIA WYNIKÓW na świadectwie dojrzałości:

Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane:

1) w części ustnej – są zastępowane adnotacją „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano”.

2) w części pisemnej:

  1. a) w procentach i na skali centylowej w przypadku przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe;
  2. b) w sytuacji, w której absolwent nie przystąpił do egzaminu z żadnego przedmiotu dodatkowego wówczas na świadectwie znajdzie się adnotacja:

„W 2021 r. nie wymagano przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego” lub w procentach i na skali centylowej.

Warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego (24 sierpnia 2021 r.):

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów maturalnych i nie zdał jednego z nich oraz w terminie do 12 lipca 2021 r. złożył do dyrektora szkoły w sekretariacie Załącznik 7_2314: Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Formularz jest dostępny na stronie internetowej OKE oraz w sekretariacie szkoły. Jeżeli w terminie głównym lub dodatkowym egzaminu maturalnego 2021 r. (w maju lub w czerwcu) nie zdałeś(-łaś) egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej wypełnij formularz, DRUKOWANYMI LITERAMI i złóż do dyrektora szkoły lub w sekretariacie najpóźniej 12 lipca 2021 r.

Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila) na adres: sekretariat@zssam.resman.pl  albo złożony osobiście w siedzibie szkoły.

 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Dla zdających (absolwentów), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej i złożyli Oświadczenie.

Część pisemna egzaminu poprawkowego – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 900

Na egzamin należy przyjść pół godziny przed wyznaczoną godziną, czyli o godz. 830

Wyniki! Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego po egzaminie poprawkowym – 10 września 2021 r. oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 10 września 2021 r. w godz. 800-1430, w sekretariacie szkoły.

Dni
Godzin
Minut
Sekund
  • Początek
    5 lipca - 8:00am
  • Koniec
    5 lipca - 2:30pm
Skip to content