Terminy rekrutacji do Szkoły Branżowej II Stopnia

Branżowa Szkoła II stopnia

Branżowa Szkoła II stopnia nr 2 przy Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie umożliwia kontynuowanie kształcenia absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia i zdobycie tytułu technika w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz przygotowanie do egzaminu dojrzałości.

Do BS II przyjmowani są absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia, którzy uzyskali kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych.

Zajęcia w BS II odbywają się w systemie zaocznym: co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, przez cztery semestry.

Słuchacze BS II realizują zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących (język polski, język angielski, matematyka i informatyka) oraz z przedmiotów zawodowych w formie zajęć teoretycznych i zajęć w pracowniach przedmiotowych.

W drugim semestrze realizowana jest praktyka zawodowa w wymiarze 12 dni roboczych w wybranych zakładach pracy na terenie Rzeszowa i okolic.

Na koniec czwartego semestru odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Po zdaniu egzaminu i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje tytuł technika i może przystąpić do egzaminu dojrzałości.

Atuty szkoły
  • możliwość podjęcia pracy i jednoczesnej nauki dzięki zajęciom w formie zaocznej
  • nauka w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach
  • duża ilość godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe
  • dobre przygotowanie słuchacza do egzaminu z kwalifikacji i egzaminu maturalnego
  • starannie dobrana kadra pedagogiczna: nauczyciele z dużym doświadczeniem i przyjaźnie nastawieni do słuchaczy
Zasady rekrutacji

Kandydaci składają następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły II st. (do pobrania na stronie internetowej szkoły)
  • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia
  • zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy (skierowanie kandydat otrzymuje w sekretariacie szkoły)
  • zdjęcie do legitymacji w wersji elektronicznej
  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych w Branżowej Szkole I stopnia

 

ZAPRASZAMY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA nr 2

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie, ul. Warszawska 26a.

 

WAŻNE DATY

Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego, w tym terminy  składania  dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego.

 

od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej lub branżowej szkoły II stopnia  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
08.07.2022 r.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

do 13.07.2022 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

15.07.2022 r. do godz. 10.00   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments