TECHNIKUM NR 11

Kierunki kształcenia
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik mechatronik
Technik pojazdów samochodowych

Absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do:

 • Przeprowadzania napraw układów mechanicznych samochodu (silnika, układu kierowniczego, układu hamulcowego, zawieszenia, układu napędowego),
 • Napraw instalacji elektrycznej samochodu (układu oświetlenia, akumulatora, alternatora, rozrusznika, elektronicznych układów sterowania praca silnika i innych elementów),
 • Planowania i prowadzenia procesów napraw i obsług pojazdów (do pracy w biurze obsługi klienta w serwisach samochodowych),
 • Do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (do zakładania własnych firm).

Ponadto absolwent tego kierunku posiada prawo jazdy kat. B, dzięki czemu może rozpocząć pracę jako kierowca.

Technik mechatronik

Mechatronika – to dziedzina, która łączy w sobie mechanikę i elektronikę.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:

 • Montażu, demontażu, napraw urządzeń mechanicznych sterowanych za pomocą zaprogramowanych urządzeń elektronicznych,
 • Programowania systemów elektronicznych służących do sterowania urządzeniami mechanicznymi,
 • Projektowania układów mechatronicznych.

Przykład:

Projektowanie, wykonanie i zaprogramowanie układów elektronicznej automatycznej bramy garażowej, która otwiera i zamyka się tylko po zbliżeniu określonego samochodu.

Nasi absolwenci, technicy mechatronice otrzymują dodatkowo przygotowanie do obsług, napraw i programowania układów mechanicznych i elektronicznych występujących w samochodzie.

Przykład:

– naprawy układów elektronicznych silnika ( wtrysk benzyny, wtrysk oleju napędowego),

– naprawy układów bezpieczeństwa jazdy ( układ ABS, poduszki powietrzne, czujniki cofania, centralne zamki, alarmy itp.)

SYSTEM EGZAMINÓW

Uczeń Technikum, zarówno w jednym jak i w drugim zawodzie w trakcie nauki zdaje 2 egzaminy zawodowe:

 • I (pierwszy) – na koniec IV klasy
 • III (drugi) – w połowie V klasy

Warunkiem uzyskania tytułu technika jest pozytywne zdanie tych dwóch egzaminów zawodowych oraz ukończenie technikum.

NIE MUSI BYĆ ZDANA MATURA

Absolwent otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie tytułu technika w określonym zawodzie. Certyfikat jest ważny na terenie całej UE.

Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Pisemny jest zdawany w szkole, praktyczny w CKZ SAWAS.

Egzamin pisemny realizowany jest w formie testów jednokrotnego wyboru, egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonego zadania praktycznego lub na wykonaniu dokumentacji z wykorzystaniem komputera lub w formie tradycyjnej, na papierze.

W celu dobrego przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych przeprowadzamy  egzaminy próbne, dzięki którym uczniowie zapoznają się z procedurami oraz tematyką egzaminów.

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE W TECHNIKUM

Uczniowie technikum kształcenie praktyczne realizują w dwóch formach: zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Zajęcia praktyczne realizowane są w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie ( dla naszych uczniów są to warsztaty CKZ SAWAS przy ul. Warszawskiej obok szkoły).

Zajęcia praktyczne realizowane są w I, II, III i IV klasie technikum w ilości odpowiednio 5, 6, 6 i 6 godzin tygodniowo. Praktycznie jest to 1 dzień w tygodniu, gdy uczniowie realizują zajęcia praktyczne w CKZ SAWAS.

Zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o nowoczesne wyposażenie nie odbiegające od wyposażenia serwisów samochodowych.

Praktyka zawodowa – 280 godzin, realizowana w wymiarze 8 tygodni, po 4 tygodnie w klasie trzeciej i czwartej (dwa razy po  20 dni roboczych,  7 godzin dzienne).

Uczniowie danej klasy są kierowani  przez szkołę na okres 4 tygodni do zakładów pracy na praktyki zawodowe. Praktyki odbywają się w czasie roku szkolnego i nie są praktykami płatnymi.

Praktyki są realizowane w firmach i zakładach branży samochodowej: serwisy Audi, Volkswagen, Mercedes, Opel, BMW, Honda, Peugeot, MAN,  itp. na terenie Rzeszowa i okolic.

Zaliczenie praktyk jak i zajęć praktycznych jest warunkiem niezbędnym do ukończenia szkoły.

Jako uzupełnienie kształcenia praktycznego realizujemy również w szkole  zajęcia w pracowniach:

– elektrotechniki  samochodowej,

– diagnostyki i obsługi pojazdów samochodowych.

Technicy mechatronicy w IV i V klasie realizują zajęcia praktyczne w pracowni mechatronicznej w CKZ SAWAS.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 8

Okres nauczania – 3 lata

Zawody
 • mechatronik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik motocyklowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik

Nauka w Szkole Branżowej I stopnia Nr 8 została podzielona na:

– kształcenie praktyczne

– kształcenie teoretyczne

Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole w formie tradycyjnych lekcji.

Kształcenie praktyczne w formie zajęć praktycznych odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego.

 

Zajęcia praktyczne
 • I klasa – 2 dni w tygodniu po 6 godz.
 • II klasa – 2 dni w tygodniu po 6 godz.
 • III klasa – 3 dni w tygodniu po 6 godz.

Istnieje możliwość pobierania praktycznej nauki zawodu  w zakładach pracy.  Uczeń wraz z rodzicem musi wówczas podpisać  z pracodawcą umowę o kształcenie praktyczne pracownika młodocianego.

W tym przypadku uczeń realizuje w szkole tylko zajęcia teoretyczne, natomiast  zajęcia praktyczne u pracodawcy. Wymiar godzin szkolenia praktycznego jest inny i wynika z kodeksu pracy.

Młodociany pracownik otrzymuje stosowne wynagrodzenie.

EGZAMINY ZAWODOWE

Uczeń kończący szkołę branżową I stopnia zdaje na koniec III klasy egzamin zawodowy w ramach swojego zawodu.

Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.  Egzamin  pisemny jest zdawany w szkole, praktyczny w Centrum Kształcenia Zawodowego SAWAS.

Egzamin pisemny ma formę testu jednokrotnego wyboru, natomiast praktyczny ma formę zadania praktycznego do wykonania (np. w przypadku mechanika pojazdów samochodowych – wymiana tarcz i klocków hamulcowych).

Zdanie egzaminu wraz z ukończeniem szkoły skutkuje otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w CKZ SAWAS zdają egzamin zawodowy w szkole i CKZ, natomiast uczniowie będący pracownikami młodocianymi zdają egzamin w Izbie Rzemieślniczej.

Uczniowie w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik poj. sam. W trakcie nauki zdobywają prawo jazdy kat. B.

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

Kształcenie na poziomie technikum w zawodzie: technik pojazdów samochodowych

Czas nauki – 2 lata (cztery semestry) w formie zaocznej – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Słuchaczami mogą być absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia, którzy ją ukończyli i zdobyli kalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych. (lub pozostałe zawody po dodatkowym ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zawodzie mechanik lub elektromechanik).

W trakcie jej trwania uczeń  zdaje 1 egzamin z kwalifikacji:

MOT.06.  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Zdanie tego egzaminu, w powiązaniu z już zdanym egzaminem zawodowym w szkole branżowej I stopnia i z ukończeniem szkoły branżowej II stopnia daje słuchaczowi tytuł technika.

W trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w zakładach pracy.

Ponadto absolwent szkoły branżowej II stopnia jest przygotowany do zdania matury.  Na maturze zdaje j. polski, matematykę i język obcy. Nie ma przedmiotu dodatkowego na maturze, bo uczeń zdaje egzaminy zawodowe.

Skip to content