Rekrutacja do technikum i szkoły branżowej

Dokumenty

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:
  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej generowane przez system do naboru elektronicznego na stronie internetowej portal.resman.pl w zakładce Kanał Kandydata.
  2. Kandydat pobiera druk formularza, wypełnia wszystkie jego pola i podpisuje  je wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi). Podpisany wniosek należy przesłać do szkoły mailowo, bądź dostarczyć osobiście.
  3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
  5. Kartę zdrowia.
  6. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (skierowanie otrzymuje w szkole ponadpodstawowej).
  7. Dwa zdjęcia podpisane na odwrocie.
  8. Inne zaświadczenia, dyplomy.

 


Ważne daty

Terminy postępowania rekrutacyjnego , a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023.

 

od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. do godz. 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół.
22.07.2022 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 22.07.2022 r. do 28.07.2022 r do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.*

 

29.07.2022 r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

*W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informacje składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Badania medycyny pracy

Od 2021 roku na badania uczniów/studentów obowiązuje internetowa rezerwacja terminu badania lekarskiego.

Rezerwacja terminu badania OZNACZA dzień wykonania badania lekarskiego, NIE OZNACZA godziny rozpoczęcia badania i jego zakończenia.

Szczegółowe informację znajdują się  na stronie   https://womp.rzeszow.pl/badania-uczniow-studentow/

Wykaz podmiotów, które w 2022 r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkól, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

UWAGA !!!

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2–6, art. 135 ust. 1 pkt 3–7 i art. 136 ust. 1 pkt 2–2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w terminie określonym przez kuratora oświaty zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych określonym przez kuratora oświaty zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w ust. 4, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

Niezłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 5, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.”


Punktacja

Przedmioty brane pod uwagę przy punktacji:
 • język polski
 • język obcy (wiodący)
 • matematyka
 • informatyka
Liczba punktów przyznawana za poszczególne oceny:
 • celujący – 20 punktów
 • bardzo dobry – 16 punktów
 • dobry – 12 punktów
 • dostateczny – 8 punktów

Kontakt

Sekretariat uczniowski – pokój nr 18 (parter)

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • telefon 017/748 22 76
 • sekretariat główny 017/748 23 00

Zapraszamy

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments