Zapraszamy absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia

 

Proponujemy kontynuację kształcenia w Branżowej szkole II stopnia Nr 2
w zawodzie Technik pojazdów samochodowych.

 

Mechanicy i elektromechanicy pojazdów samochodowych  mogą uzyskać w Branżowej szkole II stopnia nr 2 tytuł technika.

 

Warunki przyjęcia:
  • podanie i wniosek o przyjęcie do klasy I
  • świadectwo ukończenia Branżowej szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • potwierdzenie zdobytych kwalifikacji zawodowych MG.12 lub Mg.18
  • 2 zdjęcia
  • karta zdrowia

Terminy:

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa podkarpackiego.

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
1 2 3 4 5 6
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej lub branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 30.06.2021 r. 2 – 23.11.2021 r. do 13.08.2021 r. do 5.01.2022 r.
1 – 11.06.2021 r.[1] 2 – 8.11.2021 r.1
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy[2] do 7.07.2021 r. do 9.12.2021 r. do 19.08.2021 r.  do 20.01.2022 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9.07.2021 r. 10.12.2021 r. 20.08.2021 r. 21.01.2022 r.
4 Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie do 12.07.2021 r. do 14.12.2021 r. do 23.08.2021 r. do 25.01.2022 r.
5 Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia3 lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia3 lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia[3] psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem do 14.07.2021 r.

do godz. 1500

do 16.12.2021 r.

do godz. 1500

do 25.08.2021 r.

do godz. 1500

do 27.01.2022 r.

do godz. 1500

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16.07.2021 r.

do godz. 1000

17.12.2021 r.

do godz. 1000

27.08.2021 r.

do godz. 1000

28.01.2022 r.

do godz. 1000

[1] Dotyczy szkół, w których przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 135  ust.7 ustawy2  lub sprawdzian uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136  ust. 2 ustawy2

[2] ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

[3] W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. (§ 11baa ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)). Niezłożenie właściwego zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 24 września br. jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty (§ 11baa ust. 10 ww. rozporządzenia).

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments