Projekt socjalny pn. Edukacyjny czerwiec – „Nie jesteś sam” celem, którego jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY?

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie – Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, ul. Skubisza 4 – pomoc całodobowa
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie – Zespół Pracowników Socjalnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Poniatowskiego 10 – poniedziałek-piątek w godzinach 7:30 -15:30
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.Jagiellońska 26 – poniedziałek-piątek w godzinach 7:30 -15:30
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Człowieka 800 12 12 12
 • Telefon Zaufania dla Dzieci Dajemy Dzieciom Siłę 116 111

„Niebieska Linia” – Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 800 12 00 02

 

PRZEMOC – INFORMACJE PODSTAWOWE:

PRZEMOC MOŻE PRZYBIERAĆ RÓŻNE FORMY:

 • Przemoc fizyczna np. szarpanie, popychanie, bicie, kopanie, policzkowanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, odmawianie konieczności pomocy medycznej, pozbawianie jedzenia, picia, snu, zmuszanie do zażywania alkoholu, narkotyków, używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem.
 • Przemoc psychiczna np. ciągłe krytykowanie, upokarzanie, wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, używanie wulgarnych słów, straszenie zabójstwem, samobójstwem, zabraniem dzieci, izolowanie od rodziny i przyjaciół, wmawianie choroby psychicznej, zabranianie opuszczania domu.
 • Przemoc seksualna np. zmuszanie do podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych, poniżanie w sferze seksualności.
 • Przemoc ekonomiczna i zaniedbywanie np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokojenie materialnych potrzeb rodziny, brak opieki i uniemożliwienie zaspokojenia podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną) przez osoby za to odpowiedzialne.

PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM!

 • 207. KK  § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

 

 • W sytuacji kiedy osoba bądź jej bliscy doświadczają zjawiska przemocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie  istnieje możliwość uzyskania stosownego wsparcia w zakresie procedury „Niebieskie Karty”.
 • Poza godzinami pracy tut. Ośrodka w przypadku doświadczania przemocy należy zgłosić ten fakt na Policję.
 • Ponadto pomoc całodobową można otrzymać w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

 

OŚRODEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

świadczy pomoc potrzebującym w formie:

 • poradnictwa specjalistycznego w godzinach 30-18.00
 • interwencji kryzysowej w formie schronieniacałodobowo

Adres:

 1. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów

Telefon: 17 863-53-89

Adres email: opsik@mopsrzeszow.pl

 

ZAKRES OFEROWANEJ POMOCY OPSiIK

 1. Prowadzenie pomocy psychologicznej w formie  interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia zapewnienie schronienia całodobowego w pokojach interwencyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z terenu miasta Rzeszowa (oraz schronienia na jedną noc w trybie interwencyjnym dla osób z poza terenu Miasta Rzeszowa).
 2. Prowadzenie poradnictwa prawnego dla osób dotkniętych przemocą
  w rodzinie w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa
  i ochrony przed sprawcą przemocy.
 3. Współpraca z różnymi instytucjami (policja, oświata, służba zdrowia, MKRPA, organizacje pozarządowe działające na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w zakresie diagnozy i pomocy rodzinie, w której podejrzewana jest przemoc w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci w ramach działalności Miejskiego Zespołu interdyscyplinarnego i funkcjonujących Grup Roboczych.

 

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

 

Procedura „Niebieskie Karty”  – obejmuje ogół czynności podejmowanych
i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Procedura rozpoczyna się od wypełnienia KARTY A. Kartę A może wypełnić:

 • policjant
 • pracownik socjalny
 • pracownik oświaty
 • przedstawiciel ochrony zdrowia
 • członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments