Kształcenie praktyczne

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE W TECHNIKUM

Uczniowie technikum kształcenie praktyczne realizują w dwóch formach: zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Zajęcia praktyczne realizowane są w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie ( dla naszych uczniów są to warsztaty CKZ SAWAS przy ul. Warszawskiej obok szkoły).

Zajęcia praktyczne realizowane są w I, II, III i IV klasie technikum w ilości odpowiednio 5, 6, 6 i 6 godzin tygodniowo. Praktycznie jest to 1 dzień w tygodniu, gdy uczniowie realizują zajęcia praktyczne w CKZ SAWAS.

Zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o nowoczesne wyposażenie nie odbiegające od wyposażenia serwisów samochodowych.

Praktyka zawodowa – 280 godzin, realizowana w wymiarze 8 tygodni, po 4 tygodnie w klasie trzeciej i czwartej (dwa razy po  20 dni roboczych,  7 godzin dzienne).

Uczniowie danej klasy są kierowani  przez szkołę na okres 4 tygodni do zakładów pracy na praktyki zawodowe. Praktyki odbywają się w czasie roku szkolnego i nie są praktykami płatnymi.

Praktyki są realizowane w firmach i zakładach branży samochodowej: serwisy Audi, Volkswagen, Mercedes, Opel, BMW, Honda, Peugeot, MAN,  itp. na terenie Rzeszowa i okolic.

Zaliczenie praktyk jak i zajęć praktycznych jest warunkiem niezbędnym do ukończenia szkoły.

Jako uzupełnienie kształcenia praktycznego realizujemy również w szkole  zajęcia w pracowniach:

 • elektrotechniki  samochodowej,
 • diagnostyki i obsługi pojazdów samochodowych.

Technicy mechatronicy w IV i V klasie realizują zajęcia praktyczne w pracowni mechatronicznej w CKZ SAWAS.

Informacje dotyczące organizacji praktyki zawodowej w ZSS
 1. Zasady organizacji, przebiegu oraz zaliczania praktyk reguluje: Statut Zespołu Szkół Samochodowych
 2. Zasady odbywania praktyk:
  • Przydziału miejsc, na podstawie porozumień z zakładami pracy, dokonuje koordynator praktyk szkoły.
  • Indywidualna organizacja praktyk:
   • Istnieje możliwość samodzielnego zorganizowania sobie praktyki przez grupę uczniów w wybranym przez siebie miejscu (małej stacji serwisowej, zakładzie rzemieślniczym itp. – związanych z branżą motoryzacyjną).
   • W tym celu należy udać się do potencjalnego miejsca odbywania praktyki, na specjalnie opracowanym formularzu uzyskać pisemną zgodę na odbycie praktyki od kierownika (właściciela) zakładu i przedstawić ją koordynatorowi praktyk.
   • Na terenie miasta Rzeszowa praktykę w tej formie odbywać może w jednym miejscu grupa minimum trzech uczniów, poza Rzeszowem- minimum dwóch uczniów (dotyczy wyłącznie uczniów zamiejscowych).
   • Opiekunowie praktyk zawodowych u pracodawcy, muszą posiadać ukończony kurs pedagogiczny (min. 70 godz. z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godz. praktyki metodycznej).
  • Termin składania zgłoszeń indywidualnych o praktykę zawodową w sekretariacie uczniowskim do dnia … r. Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Rozpatrzenie zgłoszeń indywidualnych i ostateczny przydział miejsc odbywania praktyk dokonany zostanie do …
  • Po załatwieniu formalności, uczniowie otrzymają umowy oraz uzyskają pozostałe informacje związane z realizacją praktyk zawodowych.
  • Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące praktyk zawodowych zamieszczane będą na stronie szkoły lub uzyskać je można od koordynatora praktyk.
  • Uczeń przystępujący do odbywania praktyk zawodowych musi bezwzględnie posiadać aktualne badania medycyny pracy i własną odzież ochronną.
  • Koordynatorem praktyk zawodowych jest: v-ce dyrektor Wojciech Kłoda
Harmonogram
Wykaz serwisów współpracujących ze szkołą
 • AutoRud
 • Serwis Hoffman
 • Mercedes
Podanie o praktyki

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE W SZKOLE BRANŻOWEJ I stopnia

 Kształcenie praktyczne w formie zajęć praktycznych odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Zajęcia praktyczne:

I klasa – 2 dni w tygodniu po 6 godz.

II klasa – 2 dni w tygodniu po 6 godz.

III klasa – 3 dni w tygodniu po 6 godz.

Istnieje możliwość pobierania praktycznej nauki zawodu  w zakładach pracy.  Uczeń wraz z rodzicem musi wówczas podpisać  z pracodawcą umowę o kształcenie praktyczne pracownika młodocianego.

W tym przypadku uczeń realizuje w szkole tylko zajęcia teoretyczne, natomiast  zajęcia praktyczne u pracodawcy. Wymiar godzin szkolenia praktycznego jest inny i wynika z kodeksu pracy.

Młodociany pracownik otrzymuje stosowne wynagrodzenie.

 

 

Skip to content