Przebieg rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji na rok szkolony 2017/18


Ważne daty

od 08 maja do 09 czerwca 2017 roku Przyjmowanie podań w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

 

od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:

 • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 • kopia zaświadczenia o szczegółowych      wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o    braku przeciwskazań do podjęcia nauki w naszej szkole
 • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie
30 czerwca 2017r. do godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 30 czerwca do 05 lipca 2017 r. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
07 lipca 2017 roku do godz. 10.00 Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 

do 28 sierpnia 2017r. Nabór uzupełniający – przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez szkoły posiadające wolne miejsca.

 

 


Niezbędne dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:

 

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
  • generowane przez system do naboru elektronicznego na stronie internetowej portal.resman.pl w zakładce Kanał Kandydata
  • lub w formie tradycyjnej (wypełniając druk formularza otrzymany w szkole ponadgimnazjalnej), kandydat wypełnia wszystkie jego pola i podpisuje je wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi).
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego.
 4. Kartę zdrowia.
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (skierowanie otrzymuje w szkole ponadgimnazjalnej).
 6. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie).
 7. Inne zaświadczenia, dyplomy.

 

Formularz rekrutacyjny

 


Punktacja

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt

b) punkty za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt

 

Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu należy przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,2
(lub dzieląc wynik procentowy przez 5).

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy punktacji:

 • język polski
 • język obcy ( wiodący)
 • matematyka
 • informatyka

Liczba punktów przyznawana za poszczególne oceny:

 • celujący – 20 punktów
 • bardzo dobry – 16 punktów
 • dobry – 12 punktów
 • dostateczny – 8 punktów

Kontakt

Sekretariat uczniowski – pokój nr 18 (parter)

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • telefon 017/748 22 76