Przebieg rekrutacji 2023/24

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji na rok szkolony 2023/24

 


Dokumenty

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:
  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej generowany przez system do naboru elektronicznego na stronie internetowej portal.resman.pl w zakładce Kanał Kandydata.
   Kandydat pobiera druk formularza, wypełnia wszystkie jego pola i podpisuje  je wraz z rodzicami ( opiekunami prawnymi). Podpisany wniosek należy złożyć w punkcie naboru w szkole pierwszego wyboru.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  4. Kartę zdrowia,
  5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie ( skierowanie otrzymuje w szkole ponadpodstawowej ),
  6. Zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej ( należy przesłać podpisany  skan zdjęcia w formacie jpg na adres mailowy szkoły)
  7. Inne zaświadczenia, dyplomy.

 


Ważne daty

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2023/2024.

od 15.05.2023 r. do 16.06.2023 r. do godz. 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
do 17.07.2023 r.  do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 17.07.2023 r. do 21.07.2023 r do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.*

 

24.07.2023 r. do godz. 12.00  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

*W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2022 r. do godz. 15.00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informacje składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2023 r.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Badania medycyny pracy

BADANIA UCZNIÓW / STUDENTÓW

Rezerwacja terminu badania oznacza dzień wykonania badania lekarskiego, nie oznacza godziny rozpoczęcia badania i jego zakończenia.

Instrukcja zakładania konta w systemie

 1. Wpisujemy w pasku przeglądarki https://womp.erecepcja24.pl/
 2. Klikamy przycisk „Nie masz jeszcze konta”.
 3. Wypełniamy wszystkie niezbędne pola zgodnie z poleceniami na ekranie. Podany w procesie rejestracji adres email jest jednocześnie loginem.
 4. Po wpisaniu kodu weryfikacyjnego na podanego w procesie rejestracji email otrzymamy hasło do sytemu. Na ten adres email będzie również wysłane potwierdzenie oraz przypomnienie terminu rezerwacji.
 5. Po zalogowaniu, w polu „Umów wizytę” wybieramy interesujący nas termin. Do dyspozycji będziemy mieć tylko wolne terminy.
 6. Na podanego e-maila otrzymamy potwierdzenie rezerwacji.
 7. Można zarezerwować wyłącznie jeden termin – zmiana terminu będzie możliwa tylko po rezygnacji z wcześniejszego i wybraniu nowego terminu.

Proszę o uzupełnienie pola tekstowego następującymi informacjami: NAZWA SZKOŁY,  z której uczeń otrzymał skierowanie na badanie, KIERUNEK KSZTAŁCENIA, NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO.

UWAGA:

Każdy uczeń/ student wybierając na badania placówkę Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji internetowej na stronie:

https://womp.erecepcja24.pl/

 W dniu rezerwacji uczeń/ student zgłasza się ze skierowaniem

do pokoju nr 144  I piętro, w godz. 7-10.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na głównej stronie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w zakładce BADANIA UCZNIÓW/ STUDENTÓW:

https://womp.rzeszow.pl/badania-uczniow-studentow/

PLACÓWKA NIE PROWADZI ZAPISÓW TELEFONICZNYCH !

 


Kontakt

Sekretariat uczniowski – pokój nr 18 (parter)

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • telefon 017/748 22 76
 • sekretariat główny 017/748 23 00
Skip to content