Przebieg rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji na rok szkolony 2018/19

 


Ważne daty

od 07 maja do 11 czerwca

2018 roku

Przyjmowanie podań w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

 

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:

 

– kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

– kopia zaświadczenia o szczegółowych      wynikach egzaminu gimnazjalnego

– zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o    braku przeciwskazań do podjęcia nauki w naszej szkole

– dwa zdjęcia podpisane na odwrocie

 

29 czerwca 2018 r. do godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

od 29 czerwca do 06 lipca 2018 r. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

 

09 lipca 2018 roku do godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

do 27 sierpnia 2018 r. Nabór uzupełniający – przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez szkoły posiadające wolne miejsca.

 

 

Niezbędne dokumentyKandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:

 

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
  • generowane przez system do naboru elektronicznego na stronie internetowej portal.resman.pl w zakładce Kanał Kandydata
  • lub w formie tradycyjnej (wypełniając druk formularza otrzymany w szkole ponadgimnazjalnej), kandydat wypełnia wszystkie jego pola i podpisuje je wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi).
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego.
 4. Kartę zdrowia.
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (skierowanie otrzymuje w szkole ponadgimnazjalnej).
 6. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie).
 7. Inne zaświadczenia, dyplomy.

 

Formularz rekrutacyjny

 


Punktacja

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt

b) punkty za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt

 

Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu należy przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,2 ( lub dzieląc wynik procentowy przez 5).

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy punktacji:

 • język polski
 • język obcy (wiodący)
 • matematyka
 • informatyka

Liczba punktów przyznawana za poszczególne oceny:

 • celujący – 20 punktów
 • bardzo dobry – 16 punktów
 • dobry – 12 punktów
 • dostateczny – 8 punktów

Kontakt

Sekretariat uczniowski – pokój nr 18 (parter)

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • telefon 017/748 22 76