SAMOCHODÓWKA KSZTAŁCI ZAWODOWCÓW czyli projekty unijne w naszej szkole

Tyle się mówi o pieniądzach, które przyznała Polsce Unia Europejska. Zastanawiamy się wówczas, co to są za pieniądze i jak z nich korzystać? Wpisując w przeglądarkę „fundusze unijne” otrzymujemy ponad milion wyników, ale co z tego wynika dla szkoły i uczniów? Na szczęście w ostatnim 10-leciu w Samochodówce pracowały osoby, które miały pasję, wiedzę i chęci, aby ulepszać szkołę dzięki otwierającej się perspektywie unijnej.
W 2004 roku Polska zaistniała w strukturach unijnych, a od 2005 roku otwarły się możliwości aplikowania o środki unijne. Budżet UE robił duże wrażenie. Instrumentem realizacji polityki wspólnoty były programy. Gorączkowo przeszukiwaliśmy więc akty prawne UE, zasady, procedury i setki innych dokumentów, aby odnaleźć właściwe działania, wpisujące się w potrzeby szkoły i uczniów.

Potrzeby były ogromne. Jednak system pozyskiwania tych środków pozostawiał wiele do życzenia. Liczne analizy problemów, badania i nowatorskie pomysły wielokrotnie zderzały się z nieprzyjazną machiną urzędniczą i kolejne wnioski, tworzone w pocie czoła, lądowały w koszu. Najtrudniejsze do spełnienia okazały się kryteria horyzontalne: w szkole od kilkunastu lat nie było uczennic i jak tu udowodnić UE, że zrobiliśmy wszystko, żeby w projekcie wzięły udział dziewczyny?

Planowane projekty

 

Autostrada do kariery

Niedługo rusza rekrutacja do projektu Autostrada do kariery.

Szczegółowych informacji udzielają A. Fudali, D. Dymek, B. Dąbek

 

Realizowane projekty

Erasmus+

AKADEMIA MOBILNOŚCI

AKADEMIA MOBILNOŚCI II

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Program składał się z dziesięciu priorytetów. Szkoły zawodowe mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów z priorytetu 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW

Realizacja zadań w projekcie

Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”, realizowany w latach 2012-2015, był odpowiedzią na wymogi współczesnego rynku pracy. Główną ideą było połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie, wzmocnienie współpracy między szkołą oraz pracodawcami, poprzez dostosowanie oferty kształcenia szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, zmodernizowanie warunków kształcenia i zapewnienie uczniom pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w efektywnym poszukiwaniu pracy.

Wartość całego projektu dla Zespołu Szkół Samochodowych wynosiła ponad 700 000 zł. Za tę kwotę zaplanowano różne rodzaje wsparcia. Przedmiotem projektu była m.in.:
• organizacja praktyk i staży dla uczniów
• realizacja dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową kursów zawodowych
• modernizacja i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w szkole
• nawiązanie współpracy szkoły z przedsiębiorstwami
• opracowanie programów nauczania we współpracy z pracodawcami
• stworzenie pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego
Realizacja projektu przyniosła istotny, pozytywny wpływ na funkcjonowanie szkoły, a co za tym idzie, przyczyniła się do zwiększenia zadowolenia naszych uczniów i poprawy konkurencyjności absolwentów, którzy opuszczają nasza szkołę.

Leonardo da Vinci

MOBILNI W ZAWODZIE

Kolejny projekt to Mobilni w zawodzie- uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 92 205 Euro. Tym razem był on skierowany do uczniów technikum a w ramach jego realizacji 45 uczniów wyjechało na 2 tygodniowe staże do Niemiec.  Celem projekty było nabycie umiejętności i kwalifikacji w zawodach mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, umiejętność pracy w zespole, podejmowania decyzji, zdobycie uprawnień na wózki widłowe.

DOBRY ZAWÓD – DOBRA PRACA

Kolejny projekt to Dobry zawód to dobra praca – w ramach tego projektu pozyskaliśmy na jego realizacje kwotę 173 359,67 Euro. Celem głównym projektu było zapewnienie pomocy uczniom w zdobyciu praktycznego doświadczenia zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w rzeczywistych warunkach pracy i doskonalenie nabytych wcześniej umiejętności teoretycznych. Projekt był przygotowany dla dwudziestu uczniów trzecich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Staż odbył się w Chemnitz, w Niemczech, w ośrodku szkoleniowym F+U Sachsen GmbH w dniach od 10. 02. 2013 do 2. 03. 2013r.

Była to swego rodzaju innowacja ponieważ nikt do tej pory nie organizował projektów unijnych dla uczniów szkół zasadniczych zawodowych. Sami mieliśmy pewne obawy czy chłopcy sprostają zadaniom, które na nich czekały, ale chciałam by w naszej szkole uczeń zawodówki nie czuł się gorszy od ucznia technikum stąd pomysł by uczniowie z zawodówek też mogli uczestniczyć w zagranicznych wyjazdach. Uczniowie wyjechali na miesiąc tez nieodpłatnie w ramach przyznanego grantu.

NIEMIECKA PRECYZJA W POLSKIM WARSZTACIE SAMOCHODOWYM

Pierwszy projekt jaki został zrealizowany przez ZSSam to Niemiecka precyzja w polskim warsztacie samochodowym- w ramach tego projektu 10 uczniów naszej szkoły pojechało na staż do Niemiec. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 13503EURO.

Celem projektu było:

  • wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim Rynku Pracy
  • zwiększenie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego, oraz mobilności dla pracodawców i poszczególnych osób, oraz ułatwienie mobilności pracujących praktykantów
  • zachęcenie do nauki współczesnych języków obcych

Staż został zorganizowany we współpracy z F+U SPOŁECZNYM ZAKŁADEM KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA SAKSONIA SP. Z O.O. (F+U Sachsem GmbH).