System poradnictwa zawodowego
w Zespole Szkół Samochodowych

Historia

W 2014/15 roku w szkole w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców powstała pracownia doradztwa zawodowego, wyposażona w dwa stanowiska dla uczniów oraz oprogramowanie. Od 2015/16 roku w ZSS funkcjonuje szkolny doradca zawodowy

Doradcą zawodowym jest mgr Dorota Dymek, która posiada ukończone studia z zakresu doradztwa zawodowego.

Gabinet doradztwa zawodowego jest otwarty dla uczniów oraz ich rodziców.

Działania

Jeśli chcesz profesjonalnie przygotować CV lub list motywacyjny, dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
i właściwie zaplanować swoją ścieżkę kariery, aby robić w życiu to, co jest zgodne z Twoimi umiejętnościami i zainteresowaniami, to zgłoś się do szkolnego doradcy zawodowego.

Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy:

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • Prowadzenie zajęć związanych z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
 • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
 • Współpraca z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,
 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika,
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz udostępniania im informacji i niezbędnych materiałów. Praca indywidualna z rodzicami i grupowa w czasie zebrań, zgodnie z planem zebrań rodziców zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

Zakres usług doradczych

Propozycje usług podstawowych oferowanych dla uczniów:

Rozwijanie umiejętności:

 • planowania własnej ścieżki edukacyjnej,
 • planowania własnego rozwoju zawodowego,
 • poszukiwania pracy,
 • przygotowywania: odpowiedzi na oferty, CV, podania o pracę, itd.

Wsparcie merytoryczne dla uczniów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Udostępnianie zgromadzonych zasobów informacji edukacyjno-zawodowej m.in.:

 • szkolny system informacji zawodowej –multimedialny program komputerowy „e-SzOK”,
 • ulotki i broszury,
 • książki i informatory,
 • czasopisma,
 • programy komputerowe na CD-ROM,

Udostępnianie informacji istniejącej w sieci Internet:

 • dotyczących pracy (szukanie ofert pracy, udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, wyszukiwanie ofert telepracy),
 • edukacyjnej (szkoły, kursy, edukacja przez Internet) dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • inne informacje edukacyjno-zawodowe w zależności od potrzeb klienta.

Poradnictwo indywidualne (praca indywidualna)

Poradnictwo grupowe (organizowanie zajęć grupowych)

Propozycje usług dodatkowych oferowanych dla uczniów:

 • gromadzenie i udostępnienie własnej bazy informacyjnej o zawodach (informatory, teczki zawodów, ulotki o zawodach, baza multimedialna, literatura na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego)
 • tworzenie tablic z przykładowymi przebiegami ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych
 • gromadzenie i przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy
 • organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami agencji pośrednictwa pracy, przedstawicielami regionalnych ośrodków przedsiębiorczości z uczniami szkoły
 • prowadzenie tablicy ogłoszeń „Dam pracę – szukam pracy”
 • prowadzenie projektów i organizowanie szkoleń i kursów nadających dodatkowe kwalifikacje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów.

Godziny konsultacji

czwartek 8:30-13:30

I piętro, gabinet 38A

 

Aktualności

 

Kontakt

mgr Dorota Dymek zss.doradca.zawodowy@gmail.com