Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Zespół Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu:

a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających m.in. z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

c) realizacji umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

d) w pozostałych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:

a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO;

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO,

7. Inne informacje:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku osoba, której dane dotyczą, zostanie wcześniej poinformowana.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych:

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego, jest Zespół Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, oraz ochrony mienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są nie dłużej niż 3 miesiące.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych na zasadach art. 15 RODO, oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Inne informacje:

Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie prowadzi oficjalne konta w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram oraz Youtube. Celem prowadzenia ww. stron/kanałów w mediach społecznościowych jest min. informowanie o wydarzeniach z życia Zespołu oraz promocja działań dydaktyczno–wychowawczych.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.

Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych wskazany wyżej.

Nazwa portalu

Facebook

Instagram

YouTube

TikTok

Każdy serwis mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez w/w portale, przed ich użyciem dokładnie zapoznaj się z ich polityką prywatności oraz regulaminami.

współadministratorzy

 1. Administrator i Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland Limited za przetwarzanie Twoich danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

4.      Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Twoich danych:

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

5.      Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

6.      Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

7.      Facebook oraz Instagram dzielą infrastrukturę, systemy i technologię z innymi firmami Facebooka (do których należą m.in. WhatsApp i Oculus) w celu świadczenia innowacyjnych, przydatnych, spójnych i bezpiecznych usług w ramach wszystkich używanych produktów firm Facebooka.

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, byś mogła/mógł korzystać z oficjalnego konta naszej placówki na platformach Facebook oraz Instagram, których właścicielem jest Spółka Meta Platforms Ireland Ltd.

Właściciel portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, przetwarza także dane osobowe na własnych zasadach, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

Serwis YouTube dostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis. YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez portal TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia, dostępne są pod adresem: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl-PL.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli dokonałeś subskrypcji naszego portalu lub też opublikowałeś swój komentarz na naszym portalu. W zależności od interakcji, w którą z nami wchodzisz możemy przetwarzać dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, pseudonim, identyfikator, pod którym funkcjonujesz na portalu, IP, wizerunek, informacje dostępne w Twoim profilu publicznym oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach. Przez interakcję, w ramach której przetwarzane są dane osobowe należy rozumieć podejmowane przez użytkownika działania z użyciem dostępnych na portalu funkcjonalności, w tym: czytanie publikowanych treści, publikowanie komentarzy lub pozostawianie reakcji pod postami, przesyłanie wiadomości prywatnych, udostępnianie postów, dokonywanie subskrypcji (obserwowanie) lub polubień.

Podstawa i cele przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ weszłaś/wszedłeś w interakcję z naszą oficjalną stroną/kanałem w serwisie społecznościowym, którą prowadzimy w celu informowania o podejmowanych inicjatywach, wydarzeniach z życia placówki, promocji działań dydaktyczno–wychowawczych oraz w celu budowania i utrzymania społeczności z nami związanej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem i odbywa się poprzez udostępnianie postów oraz filmów na prowadzonych przez nas stronach/kanałach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Dane przetwarzamy również w celu odpowiadania na komentarze, które nam wysłałaś/eś, a zatem prowadzenia z Tobą komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

Możemy także przetwarzać dane osobowe w celach analitycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania ze strony, co będzie uzasadnionym interesem ze względu na konieczność oceny czy podejmowane działania są skuteczne w stosunku do założonych celów, a także możemy przetwarzać dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Dane osobowe użytkowników mogą być również przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do momentu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Tobie prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych oraz sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych (np. w przypadku przetwarzania wizerunku);
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją;
 • dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych

• dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem/subskrybentem lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w treści zgody, lub do momentu wycofania zgody,

• dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy Facebook oraz Instagram podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminie tych platform.

Odbiorcy danych

dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na portalu mogą być dostępne dla innych użytkowników,

odbiorcami danych osobowych mogą być ponadto:

 • podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
 • organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
 • dostawca/y platformy społecznościowej.

Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach wyżej wymienionych portali. Wyżej wymienione portale mogą przekazywać Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez te portale, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących transferu danych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak podania danych nie prowadzi do uniemożliwienia korzystania z portalu, jednak dostęp do niektórych funkcjonalności, takich jak np. jego subskrybcja, obserwowanie go, dodawanie reakcji, komentarzy oraz opinii jest jednak uwarunkowany podaniem danych.

Skip to content