Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego – nabór

Uwaga Uczniowie, trwa nabór do Młodzieżowego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego będą tworzyli młodzi ludzie z terenu Podkarpacia, zainteresowani aktywnym uczestnictwem w życiu publicznym.

Gremium to ma przede wszystkim charakter wnioskodawczy i opiniująco-doradczy dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, a jego podstawowym zadaniem będzie reprezentowanie spraw młodego pokolenia oraz zwiększanie świadomości wśród młodzieży na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie.

Młodzieżowy Sejmik będzie składał się z 33 przedstawicieli, wybieranych na podstawie zgłoszeń. Aby móc ubiegać się o członkostwo w Sejmiku należy spełniać łącznie następujące warunki:

 • zamieszkiwać na terenie województwa podkarpackiego,
 • mieć od 16 do 24 lat,
 • posiadać status ucznia lub studenta.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Wyborcza powołana uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego dokona wyboru 33 przedstawicieli Sejmiku reprezentujących proporcjonalnie pięć okręgów wyborczych odpowiadających terytorialnie okręgom do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  Młodzieżowy Sejmik będzie działał w podobnej formule jak Sejmik Województwa Podkarpackiego, bowiem podstawą jego funkcjonowania będą cykliczne sesje w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Młodzieżowego Sejmiku będą mogły być również  powoływane komisje.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 listopada 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje dotyczące naboru, terminów i warunków uczestnictwa są dostępne na stronie www.mlodziezowysejmik.podkarpackie.pl.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA PRZEDSTAWICIELI MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

 

Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 

 1. Sejmik będzie się składał z 33 przedstawicieli, wybieranych na podstawie zgłoszeń.
 2. Kandydatem na przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego i ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 24 roku życia i posiada status ucznia lub studenta.
 3. Kandydaci do Młodzieżowego Sejmiku są wybierani na podstawie przesłanych zgłoszeń wypełnionych osobiście.
 4. Kandydaci przesyłają swoje zgłoszenia na wypełnionym formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie; Al. Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną w wersji pdf na adres: mlodziezowysejmik@podkarpackie.pl
 5. Kandydaci dodatkowo mogą dołączyć swoje CV wraz załącznikami np. listy gratulacyjne, dyplomy, referencje w tym organizacji społecznych, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata pełnoletniego lub przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego
 6. Kandydaci pełnoletni zobowiązani są przedłożyć do zgłoszenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Kandydaci niepełnoletni zobowiązani są do zgłoszenia przedłożyć oświadczenie opiekuna prawnego stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia zawierające zgodę na kandydowanie do Młodzieżowego Sejmiku
 7. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 12 listopada 2019 r. Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie; Al. Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną w wersji pdf na adres: mlodziezowysejmik@podkarpackie.pl
 8. Wyboru przedstawicieli dokonuje Komisja Wyborcza, która zostanie powołana odrębnym uregulowaniem.
 9. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 10. Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku reprezentują proporcjonalnie pięć okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Podkarpackiego zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak również liczby reprezentantów.

 

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o naborze Kandydatów na przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 18 października 2019r.

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata

do pierwszej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

 

 

Imię kandydata:  
Nazwisko kandydata:  
Data urodzenia:  
Nr telefonu (opcjonalnie):  
Adres poczty elektronicznej:  
Nazwa szkoły[1]:  
Adres szkoły:  
Powiat, w którym dana osoba zamieszkuje  

 

Uzasadnienie udziału w pracach pierwszej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego
W uzasadnieniu kandydat może wskazać zaangażowanie w życie społeczności lokalnej i projekty społeczne, jak również swoją aktywność w samorządzie szkolnym, harcerstwie, zajęciach pozalekcyjnych, instytucjach charytatywnych, a także osiągnięcia w olimpiadach
i konkursach. Tekst o długości maksymalnie: 4000 znaków – 2 strony formatu A4.

Dopuszcza się możliwość dodania załączników do uzasadnienia, zawierających grafiki, ilustracje, tabele, wykresy i inne podobne formy przedstawienia treści.

Tekst uzasadnienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Do niniejszego zgłoszenia dołączam moje CV, wraz z załącznikami. (opcjonalnie)
 2. Wyrażam zgodę na kandydowanie do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu (jeżeli dotyczy), adresu poczty elektronicznej oraz informacji o szkole, do której uczęszczam lub uczęszczałem/uczęszczałam oraz pozostałych danych przekazanych wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 Jestem świadomy/świadoma, że mam prawo dostępu do treści moich danych
i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy/świadoma, iż mogę w każdym czasie odwołać zgodę, co skutkować będzie zakończeniem uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, ale nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych do czasu wycofania zgody.

 

………………………………

(Miejscowość, data)

……………………………………

(Podpis kandydata)

 

……………………………………

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego)

 

 • 1) Rekrutacja – nabór kandydatów:
  1. Kandydatem na przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego i ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 24 roku życia, i posiada status ucznia lub studenta.
  2. W celu kandydowania do Młodzieżowego Sejmiku, należy wypełnić i podpisać (czytelnie imieniem i nazwiskiem) formularz zgłoszeniowy, a następnie odesłać go na adres:

Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Al. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

(z dopiskiem: Nabór-Młodzieżowy Sejmik 2019 r.)

 1. Niepodpisane formularze zgłoszeniowe nie będą rozpatrywane.
 2. Formularze zgłoszeniowe należy wysłać do 12 listopada 2019 r. Formularze zgłoszeniowe nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Formularz zgłoszeniowy kandydata niepełnoletniego musi zostać dodatkowo podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata. Formularze zgłoszeniowe kandydatów niepełnoletnich, niepodpisane przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata nie będą rozpatrywane.
 4. Do formularza zgłoszeniowego kandydat może dołączyć życiorys – CV oraz załączniki (opcjonalnie).

Załączniki, w szczególności kopie listów gratulacyjnych, dyplomów, referencji i innych dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata pełnoletniego lub przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego.

W celu poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem, prosimy na pierwszej stronie kopii każdego dokumentu dodać adnotację: „za zgodność z oryginałem” lub „zgodne z oryginałem” i własnoręcznie podpisać.

 1. Młodzieżowy Sejmik składa się z 33 przedstawicieli
 2. Kadencja Młodzieżowego Sejmiku trwa 2 lata

Zebrane dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym, organom samorządu terytorialnego, państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o naborze Kandydatów na przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 18 października 2019r.

Oświadczenia kandydata (w przypadku osób pełnoletnich):

Wyrażam zgodę na:

 • kandydowanie do Sejmiku Młodzieżowego Województwa Podkarpackiego;
 • udział w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
 • utrwalanie i publikację imienia, nazwiska oraz mojego wizerunku na stronach prowadzonych w domenie slaskie.pl oraz w mediach społecznościowych, w związku z pracami Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Oświadczam, że:

 • zapoznałam/em się i zgadzam się z Regulaminem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
 • potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym własnoręcznym podpisem;

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego; z siedzibą w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, adres e-mail: mlodziezowysejmik@podkarpackie.pl, strona internetowa: podkarpackie.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wyborów uzupełniających na przedstawicieli oraz działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w latach 2019 – 2021. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1. lit a). Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości wyboru kandydata do Młodzieżowego Sejmiku, a po jego ewentualnym wyborze wycofanie zgody spowoduje wygaśnie mandatu przedstawiciela;
 3. dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie Urzędu w domenie slaskie.pl oraz w mediach społecznościowych w zakresie podania imienia, nazwiska oraz wizerunku przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi instrukcji kancelaryjnej oraz archiwalnej, jednak nie krócej niż przez okres 5 lat od ich zebrania, również pomimo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji wyborów uzupełniających i działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w latach 2019 – 2021;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego moich danych osobowych zawartych na niniejszym formularzu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na przedstawicieli oraz działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2021. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

……………………………………………   ……………………………………………
miejscowość i data wypełnienia   podpis kandydata

 

 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o naborze Kandydatów na przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 18 października 2019r.

Oświadczenia opiekuna prawnego kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich):

Wyrażam zgodę na:

 • kandydowanie mojego dziecka

 

                                               

 

(imię i nazwisko)

 

do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego;

 • udział w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego mojego dziecka;
 • utrwalanie i publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka na stronach prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz w mediach społecznościowych, w związku z pracami Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
 • leczenie oraz przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

Jednocześnie oświadczam, że:

 • biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas dojazdów na wszelkie spotkania oraz udział w pracach związanych z pełnieniem funkcji  przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
 • moje dziecko zapoznało się i zgadza się z Regulaminem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego;

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka jest Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, adres e-mail: mlodziezowysejmik.pl, strona internetowa: podkarpackie.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji wyborów uzupełniających na przedstawicieli oraz działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w latach 2019 – 2021. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1. lit a). Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości wyboru kandydata do Młodzieżowego Sejmiku, a po jego ewentualnym wyborze wycofanie zgody spowoduje wygaśnie mandatu przedstawiciela;
 3. dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie Urzędu oraz w mediach społecznościowych w zakresie podania imienia, nazwiska oraz wizerunku przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
 4. dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi instrukcji kancelaryjnej oraz archiwalnej, jednak nie krócej niż przez okres 5 lat od ich zebrania, również pomimo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji wyborów uzupełniających i działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w latach 2019 – 2021;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych;
 6. dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego moich danych osobowych zawartych na niniejszym formularzu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na przedstawicieli oraz działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2021. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

 

 

…………………………………… miejscowość i data wypełnienia

 

 

……………………………………   podpis kandydata

 

 

…………………………………. Podpis opiekuna prawnego kandydata

 

   
 

 

 

 

 

[1] W przypadku gdy kandydat przechodzi do następnego etapu edukacyjnego, w polu „nazwa szkoły” wpisuje szkołę, którą ukończył, w polu „adres szkoły” podaje adres tej szkoły. Analogicznie formularz wypełniają absolwenci, np. absolwent liceum wpisuje odpowiednio: nazwę liceum oraz adres. Informację o szkole, do której kandydat będzie uczęszczał od września 2019 r., ew. nazwę uczelni, można podać w CV.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments