<h1>Tytuł: Mechanik pojazdów samochodowych</h1>
<h2>Nr zawodu: 723103</h2>
<h2><b>CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE</b></h2>
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
<h2>INFORMACJA O ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH</h2>
Mechanik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: – użytkowania pojazdów samochodowych, – diagnozowania pojazdów samochodowych, – naprawiania pojazdów samochodowych, – kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B. Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: – stacjach obsługi pojazdów samochodowych, – zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, – salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, – przedsiębiorstwach transportu samochodowego, – przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, – firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.
<h2>UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH</h2>
Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest mechanik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.
<h2>Kwalifikacje</h2>
<ul>
<li>M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych</li>
</ul>
<h2>Program nauczania</h2>
<ul>
<li>Podstawy konstrukcji maszyn</li>
<li>Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii</li>
<li>Technologia napraw pojazdów samochodowych</li>
<li>Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych</li>
<li>Działalność gospodarcza w branży samochodowej</li>
<li>Język obcy w branży samochodowej</li>
<li>Diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych</li>
<li>Techniki wytwarzania</li>
</ul>
&nbsp;

<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/WFHep2ouM4M?ecver=1″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>

Mechanik pojazdów samochodowych

Symbol cyfrowy zawodu: 723103

Kwalifikacje

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia obsługi i napraw zespołów i podzespołów mechanicznych samochodów (silnika, układu napędowego, układu hamulcowego i kierowniczego), a także w ograniczonym zakresie instalacji elektrycznej pojazdu.

Zajęcia praktyczne w Stacji Kontroli Pojazdów dają podstawy do zdobycia uprawnień diagnosty (po spełnieniu określonych wymagań).

Ponadto w czasie nauki uczeń zdobywa umiejętności przygotowujące go do egzaminu na prawo jazdy kat. B.

Program nauczania uwzględnia również problem odnalezienia się absolwenta w obszarze gospodarki rynkowej: absolwent jest dobrze przygotowany do zaistnienia na rynku pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Mechanik pojazdów samochodowych jest jak lekarz lub detektyw: diagnozuje problem pojazdu, by móc go naprawić. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.

Opis zawodu

Kim jest i czym się zajmuje mechanik pojazdów samochodowych?

Naprawiam samochody i oceniam ich sprawności. Pracę zaczynam od wypełnienia protokołu przyjęcia samochodu do przeglądu lub naprawy, a potem dokładnie sprawdzam jego stan techniczny, posługując się rozmaitymi urządzeniami diagnostycznymi. Oceniam sprawność każdego układu, zespołu i podzespołu z jakich zbudowany jest pojazd, np. silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia. Jeśli znajdę jakąś usterkę, usuwam ją, np. wymieniam zużytą część na nową. Żeby móc dostać się do części znajdujących się w podwoziu podnoszę samochód używając podnośnika mechanicznego.

Zajmuję się też regulacją i renowacją podzespołów, które stały się przyczyną awarii pojazdu. Wymieniam płyny eksploatacyjne, sprawdzam i ustawiam zbieżność kół oraz światła pojazdu. Czasem muszę sam dorobić i dopasować jakąś część, której np. producent już nie produkuje. Instaluję i naprawiam akcesoria, takie jak ogrzewanie, alarm przeciwwłamaniowy. Zajmuję się też wykonywaniem konserwacji i zabezpieczaniem przed korozją podwozia i nadwozia samochodu. Ostatni etap to test sprawności pojazdu, czyli nic innego, jak upewnienie się, że dobrze wykonałem swoje zadanie.

Znam budowę, funkcjonowanie oraz przeznaczenie każdej części pojazdu, dzięki czemu jestem w stanie naprawiać samochody, motocykle i inne jednoślady, autobusy, ciągniki siodłowe i maszyny rolnicze.

Jeśli pracuję w zakładzie produkcyjnym, moja praca jest mniej ciekawa niż praca w warsztacie, bo polega na wykonywaniu czynności montażowych według ściśle określonej kolejności. Muszę być bardzo dokładny, ponieważ to ode mnie zależy sprawność pojazdu, który będzie dopuszczony do sprzedaży. To odpowiedzialna praca, wymagająca wiedzy technicznej i rzetelności.

Niezbędne umiejętności

 • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych, ponieważ muszę zaliczyć ten przedmiot i zdać egzamin zawodowy, umieć naprawiać samochody, znać ich budowę oraz zastosowanie każdej z części.

Muszę znać się na budowie pojazdów, znać zastosowanie każdej z części oraz umieć znaleźć różne rozwiązania techniczne, żeby wiedzieć jak naprawić maszyny, którymi się zajmuję.

Podczas pracy wykorzystuję schematy montażowe oraz instrukcje serwisowe i obsługowe, dlatego muszę znać się na rysunku technicznym.

Posługuję się sprzętem, takim jak: tokarka, strugarka poprzeczna, młotki, podnośnik, mikrometry, oliwiarki, lutownice, klucze, śrubokręty, muszę więc znać się na ich obsłudze i potrafić właściwie ich używać.

Kompetencje miękkie ważne w zawodzie
 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • samodzielność,
 • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji.
Predyspozycje zdrowotne
 • bardzo dobra kondycja fizyczna,
 • czucie dotykowe,
 • sprawny zmysł równowagi,
 • dobry wzrok,
 • sprawne dłonie i palce,
 • dobry słuch,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu
 • wady wzroku i słuchu niedające się skorygować okularami i aparatami słuchowymi,
 • daltonizm,
 • problemy ze sprawnością manualną,
 • alergie skórne,
 • przewlekłe choroby układu oddechowego,
 • zaburzenia równowagi i świadomości,
 • choroby psychiczne,
 • epilepsja i inne choroby powodujące utratę przytomności.

Ścieżka edukacyjna

Przez szkołę branżową (11 lat)
 • Szkoła Podstawowa (8 lat)
 • Branżowa Szkoła I stopnia o profilu mechanik pojazdów samochodowych (3 lata)

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Zatrudnienie

Gdzie mogę znaleźć pracę?

Mogę znaleźć zatrudnienie w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w różnych gałęziach produkcji oraz przemysłu, w firmach produkujących samochody, w warsztatach i serwisach zajmujących się naprawą samochodów, w stacjach kontroli pojazdów, w salonach sprzedających samochody i części samochodowe, w przedsiębiorstwach transportowych, we własnym warsztacie samochodowym, itp.

 

Źródło

Skip to content