Kluczowe informacje o egzaminie maturalnym w roku 2024

 1. Forma egzaminu:
 2. 1. W 2024 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych.
 3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminach głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie.
 4. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2024 r. składa się z części pisemnej i ustnej.
 5. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego.
 6. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
 7. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., zdaje obowiązkowo –

w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język obcy nowożytny

w części ustnej

 1. język polski
 2. język obcy nowożytny
 3. Aby w 2024 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje

również do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 1. biologia
 2. chemia
 3. filozofia
 4. fizyka
 5. geografia
 6. historia
 7. historia muzyki
 8. historia sztuki
 9. informatyka
 10. język łaciński i kultura antyczna
 11. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 12. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski,

litewski, niemiecki, ukraiński)

 1. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski,

hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

 1. język polski
 2. język regionalny (język kaszubski)
 3. matematyka
 4. wiedza o społeczeństwie.
 5. W 2024 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, nie musi przystąpić absolwent jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika:
 6. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie

technika albo

 1. dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 2. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji

wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika albo

 1. certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 2. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Osoby, o których mowa w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazują fakt posiadania dokumentów wymienionych wyżej.
 3. Absolwent 5-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 23 kwietnia 2024 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt.7, może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5c) należy złożyć nie później niż do 23 kwietnia 2024 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację do dyrektora OKE.
 4. W 2024 r. absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. (Uczeń powinien zastanowić się nad wyborem studiów i tym, jakie przedmioty są liczone przy rekrutacji na studia).
 5. Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:

1) otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego

przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej

2) przystąpić do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Żaden z wyżej wymienionych egzaminów nie może również zostać unieważniony.

11.Jeżeli zdający nie zda któregokolwiek egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części

ustnej, może przystępować do egzaminów z kolejnych przedmiotów, zgodnie

z określonym harmonogramem.

12.Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.

13.Absolwent, który zadeklarował przystąpienie do egzaminu maturalnego z więcej niż

jednego przedmiotu dodatkowego, ale do egzaminu z tego przedmiotu lub tych

przedmiotów nie przystąpił, na świadectwie dojrzałości będzie miał w przypadku tych przedmiotów odnotowany wynik 0%. Chcąc przystąpić do egzaminu z takiego przedmiotu w kolejnych latach, będzie zobowiązany wnieść opłatę za przystąpienie do tego egzaminu

 

 1. Terminy egzaminu maturalnego:

 

 1. Termin główny:

Część pisemna zgodnie z harmonogramem:

7 maja 2024- j polski –pp. 240 min

8 maja 2024-matematyka-pp. 180 min

9 maja 2024 –język angielski-pp.120 min

Kolejno wybrane przedmioty dodatkowe do 24 maja 2024

Część ustna od 11-25 maja 2024 wg harmonogramu opublikowanego w marcu:

język polski, język obcy nowożytny.

 1. Termin dodatkowy:
 • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
 • W terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2024 r.)
 • Wniosek, o którym mowa absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami (np. zaświadczenie lekarskie) dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
 • Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

 

3.Termin ogłaszania wyników i wydania świadectw: 9 lipca 2024 r.

1) Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis.

2) Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. W przypadku egzaminów w części pisemnej (zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych) podane będą dwie liczby: wynik w procentach oraz wynik na skali centylowej.

 • Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które absolwent uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Na przykład jeśli absolwent za rozwiązanie zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym zdobył 39 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia, to uzyska

wynik równy 78%.

 • Wynik na skali centylowej to odsetek liczby maturzystów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie wynik taki sam lub niższy niż dany absolwent. Na przykład zdający, którego wynik centylowy z matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 82, dowie się, że 82% wszystkich maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% maturzystów uzyskało wynik wyższy.

3) Na świadectwie dojrzałości nie jest zamieszczana informacja o sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego.

 1. Termin poprawkowy

Egzamin poprawkowy dla tych uczniów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów i nie zdali jednego z nich oraz złożyli oświadczenie, że chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego, część pisemna: 20 sierpnia 2024 r. część ustna: 21 sierpnia 2024 r.

 

 • Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego:

 

Uczniowie naszej szkoły odbędą spotkania informacyjne z wicedyrektor D. Szymborską na temat formy, przebiegu i organizacji egzaminu maturalnego oraz sposobu wypełnienia deklaracji do 22 września 2023 r. Kolejne spotkanie informacyjne odbędzie się w lutym 2024 roku.

 • Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację wstępną przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi macierzystej szkoły w terminie do 2 października 2023 r. i ostateczną do 7 lutego 2024 r. w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.
 • Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych postaci. W przypadku złożenia deklaracji w obu postaciach za wiążącą będzie uznawana deklaracja złożona jako pierwsza.
 • Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: wyniki.edu.pl.
 • Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.
 • Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji (Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji).
 • Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno pedagogicznej, świadectwo ukończenia szkoły, dyplom zawodowy itd. i chce złożyć e -deklarację, wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji. W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.
 • Dyrektor szkoły przekazuje uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych), którzy w 2024 r. planują przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, login i hasło do ZIU do 25 września 2023 r.
 • Absolwent danej szkoły (sprzed 2023 r.) może wystąpić do dyrektora tej szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (załącznik 5a):
 • do 20 września 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację wstępną (do 30 września 2023 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku
 • do 15 stycznia 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację ostateczną (do 7 lutego 2024 r.).; dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.
 • W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
 • Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu: m.in. opinia PPP, orzeczenie PPP, zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej i konieczności wydłużenia czasu na egzaminie zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły razem z deklaracją: 2 października 2023 r.

 

 1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w Komunikacie o dostosowaniach.

1) Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:

 • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego
 • zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego
 • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, o których mowa w np. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego
 • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

2) Dostosowanie formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.

Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających:

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • słabosłyszących
 • niesłyszących
 • słabowidzących
 • niewidomych
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 • obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wyłącznie w zakresie arkuszy na poziomie podstawowym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • z zaburzeniem widzenia barw

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to m.in.:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

o specyficznych trudnościach w uczeniu się

 • pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: trudności adaptacyjne związane

z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, także cudzoziemców.

 1. Opłata za egzamin maturalny

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

 • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
 • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 

 1. Przyczyny unieważnienia egzaminu maturalnego

 

 1. 1. Absolwent ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu

egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań

w czasie trwania egzaminu.

 1. Egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej może

zostać unieważniony.

 1. Unieważnienie może nastąpić:

1) podczas egzaminu lub

2) po egzaminie, w tym również jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej

stwierdzone zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań

egzaminacyjnych przez zdającego.

 1. Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli zdający:

1) rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie

2) wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub

korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej

3) wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie

dyrektora CKE o przyborach

4) zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym

zdającym.

 1. Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w przypadku

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych

w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania

w pracy zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na:

1) udostępnianie rozwiązań innemu zdającemu

2) korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego zdającego

3) korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie

fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej.

 1. Decyzję o unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu podejmuje:

1) dyrektor szkoły – w przypadkach określonych w pkt. 4 albo

2) dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej – w pozostałych przypadkach.

 1. Unieważnienie egzaminu maturalnego:

1) z przedmiotu obowiązkowego – skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez

możliwości przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej

w sierpniu

2) z jedynego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, do którego

absolwent przystępuje obowiązkowo – skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku

bez możliwości przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej

w sierpniu

 

VII. Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej  

 

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. Stosowne formularze można znaleźć na stronie internetowej CKE i OKE.

 1. Przygotowanie do matury

1.Do każdego przedmiotu, z którego można zdawać egzamin maturalny – zarówno

w części ustnej, jak i pisemnej – został przygotowany informator o egzaminie maturalnym

z danego przedmiotu od roku szkolnego 2022/2023.

2.W związku z określeniem odrębnych wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na

egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024, do każdego Informatora opracowany został

Aneks, w którym wskazano zmiany dotyczące egzaminu maturalnego z danego

przedmiotu w roku 2023 i 2024, w tym treści nieobowiązujące na egzaminie maturalnym

w ciągu tych dwóch lat. Informatory oraz aneksy są dostępne na stronie internetowej

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W przypadku każdego przedmiotu Informator należy

czytać łącznie z Aneksem.

 1. Materiały pomocnicze i dodatkowe do egzaminu z języka polskiego w części ustnej:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy jawnych zadań

egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments