Rekrutacja

 

WAŻNE DATY

Terminy postępowania rekrutacyjnego , a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021.

od 15 czerwca do 10 lipca

2020 roku godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 

12 sierpnia 2020 r   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.*

 

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

*W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz 15.00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informacje składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Badania medycyny pracy

W 2020 roku NA BADANIA UCZNIÓW/ STUDENTÓW
OBOWIĄZUJE INTERNETOWA  REZERWACJA TERMINU BADANIA LEKARSKIEGO

UWAGA !!!

 

Rezerwacja terminu badania OZNACZA dzień wykonania badania lekarskiego,

NIE OZNACZA godziny rozpoczęcia badania i jego zakończenia.

 

Szczegółowe informację znajdują się  na stronie   http://womp.rzeszow.pl/badania-uczniow-studentow/

 

Wykaz podmiotów, które w 2020 r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkól, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.