Klauzula informacyjna
dla rodziców /opiekunów prawnych/ uczniów
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 26a, 35-205 Rzeszów, tel. 17 748 23 00, mail: sekretariat@zssam.resman.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Wiolettą Rozesłaniec dla Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie możliwy jest pod numerem tel. 17 8754374 lub adresem email (adres email): iod1@erzeszow.pl
  3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie możliwy jest pod numerem tel. 17 748 23 00 lub adresem email: ado@zssam.resman.pl
  4. Dane osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  5. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Rzeszowie – do 50 lat.
  6. Posiada Pan/Pani/dziecko prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Panu/Pani/dziecku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Polityka prywatności